ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ