Απολογισμός έτους 2020 κληροδοτήματος Παγκρατίου Σαβράνη