Απολογισμός έτους 2020 κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου