Απολογισμός έτους 2020 κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου