Απολογισμός έτους 2020 κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα