ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗΣ ΕΝΥΑΛΗ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 18570/20-02-2020  ενέκρινε:
α) την επιχορήγηση του υποψηφίου διδάκτορα του Τμήματος Ψυχολογίας με αριθμό αίτησης 1165/11-6-2019,
β) την μη επιχορήγηση στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 1164/11-06-2019 διότι δεν πληροί την προϋπόθεση της έλλειψης μέσων (οικονομική αδυναμία) για την εκτύπωση της διδακτορικής του διατριβής καθώς διαθέτει μεγάλη οικογενειακή ακίνητη περιουσία, 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 16988/04-02-2020 αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την ένσταση του υποψηφίου με αριθμό αίτησης α/α: 767/14-3-2019.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 16986/04-02-2020 ενέκρινε:  
α) ως δικαιούχους  τους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης:
1. 580/12-02-2019
2. 760/14-03-2019
3. 690/06-03-2019
διότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
 
β) ως μη δικαιούχους τους υποψηφίους με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης: 

1

754/14-03-2019

2

687/06-03-2019

3

731/13-03-2019

4

765/14-03-2019

5

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 16982/05-02-2020  αποφάσισε να εγκρίνει την παράταση της υποτροφίας της υποτρόφου με αριθμό αίτησης 711/08-03-2019  για ένα (1) εξάμηνο δηλαδή από 01-09-2019 έως 29-02-2020.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 16983/05-02-2020  αποφάσισε να εγκρίνει την παράταση της υποτροφίας της υποτρόφου με αριθμό αίτησης 718/12-03-2019 για ένα (1) έτος δηλαδή από 01-09-2019 έως 31-08-2020.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Ν. 4182/2013 άρθρα 38, 47, 56, 82, του Ν.2039/39 άρθρα 51-59, το Κ.Δ. 18/23-8-1941 άρθρα 1-34
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 15596/21-01-2020  αποφάσισε τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 189/24-10-2019  διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της ανακοίνωσης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΌ/Η ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Τετραμελής Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και Επιλογής υποψηφίου αποφάσισε να δοθεί η οικονομική ενίσχυση των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ στην υποψήφια με αριθμό αίτησης 189/24-10-2019, διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής της.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. και συνέχεια στην Α.Δ.Μ-Θ προκειμένου να προβεί  σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με το αρ. πρωτ. 10321/09-12-2019 έγγραφό του αποδέχθηκε την πρόταση της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής επιλογής υποτρόφων και αποφάσισε:
Α. να προτείνει ως δικαιούχους της υποτροφίας του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου τις υποψηφιότητες:
 

1) αριθμό αίτησης  656/27-02-2019

2) αριθμό αίτησης  637/25-02-2019

3) αριθμό αίτησης  729/13-03-2019

4) αριθμό αίτησης  677/05-03-2019

5) αριθμό αίτησης  659/28-02-2019

6) αριθμό αίτησης 681/05-03-2019

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ Dr iur ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. με την απόφαση αριθμ. πρωτ. 7783/14-11-2019 αποφάσισε τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης 227/05-11-2019  διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις χορήγησής του.
Η παραπάνω απόφαση θα διαβιβαστεί στην αρμόδια αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο της τήρησης των όρων της συστατικής πράξης και της ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΈΤΟΥΣ 2018-2019

Στην από 29/10/2019 συνεδρίασή της, η Τριμελής Ειδική Επιτροπή επιλογής υποτρόφων τροποποίησε το από 30/05/2019  πρακτικό και αποφάσισε:  
Α) ως δικαιούχους της υποτροφίας του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακόπουλου τις υποψηφιότητες:

1) αριθμός αίτησης  656/27-02-2019

2) αριθμός αίτησης  637/25-02-2019

3) αριθμός αίτησης  729/13-03-2019

4) αριθμός αίτησης  677/05-03-2019

5) αριθμός αίτησης  659/28-02-2019

6) αριθμός αίτησης  603/14-02-2019

7) αριθμός αίτησης  655/27-02-2019

Σελίδες