ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 28-09-2019 πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα  με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 8662+8669/27-02-2020 συμφωνεί με:
 
Α) την επιλογή των πέντε (5) υποψηφίων με αριθμό αίτησης: 
1. 730/13-03-2019
2. 746/13-03-2019
3. 702/07-03-2019
4. 741/13-03-2019
5. 769/14-03-2019

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 28-09-2019 ανακοίνωσης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της Δωρεάς: «στη μνήμη των  Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας- Πηνελόπης Δερμίση»,  με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 5443/13-02-2020 συμφωνεί με την επιλογή του υποψηφίου με αριθμό αίτησης 189/24-10-2019 ως δικαιούχου της οικονομικής ενίσχυσης.
 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΈΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Α.Δ.Μ.Θ. με το έγγραφό της με αρ. πρωτ. 65711/30-01-2020 αναπέμπει το από 14-06-2019 πρακτικό επιλογής από την Τριμελή Επιτροπή και την με αρ. πρωτ. 30082π.έ./18-10-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. προκειμένου να επανεξεταστεί η αίτηση του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου 748/14-03-2019.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2019 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 65708/30-01-2020 συμφωνεί με την επιλογή του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 712/08-03-2019 ως υποτρόφου του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΗΣ)

Η ΑΔΜΘ με το έγγραφό της με αρ. πρωτ, 73126/7-1-2020 έκανε δεκτή την ένσταση της υποψήφιας με αριθμό αίτησης 665/4-3-2019 και συμφωνεί με την επιλογή τηςως υποτρόφου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακόπουλου.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Α.Π.Θ. καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 65064/22-11-2019 συμφωνεί με την επιλογή των υποψηφίων με αρ. πρωτ. αίτησης:

  1.  607/15-2-2019
  2. 715/12-3-2019

ως υποτρόφων του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου για το ακαδημαϊκό  έτος 2018-2019.
 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α.Π.Θ. ΗΛΙΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΚΑΙ Dr.Jur. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ"

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 28-02-2019 ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 66624/22-11-2019 συμφωνεί  με τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου από τα έσοδα  της Δωρεάς Κυριακής Καραντώνη «στη μνήμη του Καθηγητή του Α.Π.Θ. Ηλία Καραντώνη και του  Dr.iur. Δημητρίου Καραντώνη» στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 227/05-11-2019,
 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ "ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ."

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 64923/20-11-2019 συμφωνεί  με τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου από τα έσοδα της ΔΩΡΕΑΣ: «στη μνήμη του αείμνηστου ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΓΑΝΑ, Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.» στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 1201/23-8-2019

ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 6/12/2017 ανακοίνωσης χορήγησης του χρηματικού βραβείου με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 64930/21-11-2019 συμφωνεί  με τη μη απονομή του βραβείου από το κληροδότημα Κων/νου Κατσέα στον υποψήφιο με αριθμό αίτησης: 445/27-12-2018
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η Αρμόδια Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης), η οποία προέβη σε έλεγχο για τη τήρηση των όρων της συστατικής πράξης και των όρων της από 27-11-2018 προκήρυξης χορήγησης υποτροφίας με το έγγραφό της με αρ. πρωτ: 61998/12-11-2019 συμφωνεί  με τη μη χορήγηση της υποτροφίας από το κληροδότημα Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σελίδες